Tagasi üles

KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebiportaali Ostulaine.ee (RETIKS OÜ) ja portaali kasutaja (edaspidi Klient) vahelisteks õigussuhete reguleerimiseks. Registreerudes Ostulaine.ee veebiportaali kasutajaks või teostades ostu käesolevas veebiportaalis annab kasutaja nõusoleku, et on tutvunud kasutustingimustega ja aktsepteerib neid.

MÕISTED 

1.1 Kasutaja ehk Klient - Ostulaine.ee veebiportaalis registreeritud või registreerimata isik, kes on teostanud või teostamas ostu käesolevas veebiportaalis (internetiaadressil http://www.ostulaine.ee).

1.2 Ostulaine.ee - veebiportaal, mis turundab ja vahendab erinevate teenuspakkujate teenuseid või tooteid.

1.3 Teenuspakkuja - juriidiline isik, kelle tooteid või teenuseid turundatakse ja müüakse Ostulaine.ee veebiportaalis.

1.4 Kupong - Ostulaine.ee veebiportaalist ostetud teenuse või toote kasutamist tõendav ja lubav dokument, mis lunastatakse teenuspakkuja juures toote või teenuse vastu.

TEENUS

2.1 Tingimustes nimetatud teenuse all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, kliendile võimaluse andmist teenuste või toodete ostmiseks Ostulaine.ee veebiportaali vahendusel. Ostulaine.ee korraldab käesolevas veebiportaalis teenuste/toodete turundust ja ostu/müüki.

2.3 Käesolevad tingimused on koostatud heas usus ja on kooskõlas heade tavadega ning Eesti Vabariigi kehtivate õigusnormidega.

2.4 Kliendile, kes teostab ostu Ostulaine.ee veebiportaalis, väljastatakse e-posti vahendusel Kupong, mis sisaldab Teenuspakkuja nime, Kupongi väärtust, Kupongi maksumust, Kupongi kehtivust ja teisi teenuse lunastamist puudutavaid tingimusi.

2.5 Kupongi all mõistame dokumenti, mis sisaldab teenuse lunastamiseks unikaalset PIN koodi. Kupongi on võimalik rakendada ühekordselt.

2.6. Ostulaine.ee veebiportaalis teenust tarbides on Klient teadlik, milline on pakkumuse sisu, maksumus, kehtivusaeg jm pakkumist puudutav informatsioon ning vastutab täiel määral sooritatud ostu eest.

2.7 Ostulaine.ee pakub teenuse eest tasumiseks internetipõhiseid maksevõimalusi

2.7.1 Swedbank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.2 SEB Pank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.3 Danske Bank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.4 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal makse võimalus.

OSTULAINE.EE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Kõikide teadete edastamine ja vahendamine Kliendi ja Ostulaine.ee vahel toimub elektrooniliselt e-posti vahendusel.

3.2 Klient sooritades ostu Ostulaine.ee veebiportaali vahendusel sõlmib müügilepingu Teenuspakkujaga.

3.3 Ostulaine.ee ei vastuta käesolevas veebiportaalist soetatud Kupongi alusel lunastamisele kuuluva teenuse või toote kvaliteedi, kättesaadavuse ja realiseeritavuse eest.

3.4 Ostulaine.ee ei vastuta kolmandate osapoolte poolt tekkinud võimalike tehniliste vigade pärast, mis puudutavad pangalingi maksete ebaõnnestumisi, häireid serveriteenustes, Kliendi internetiühenduse kõikumised ja teised tehnilised vead.

3.5 Ostulaine.ee-l on õigus omal vabal valikul piirata või tühistada Kliendi veebiportaali kasutamisõigust s.h muutma veebiportaalis avaldatud informatsiooni või sulgema Kliendi kasutajakonto kui Klient:

3.5.1 rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

3.5.2 on esitanud Ostulaine.ee veebiportaalis valesid, eskitavaid või ebatäpseid andmeid;

3.5.3 levitab teadlikult valeinformatsiooni ja solvab Ostulaine.ee veebiportaali, Teenuspakkujaid või teisi inimesi.

3.6 Ostulaine.ee-l on õigus saata Kliendi e-posti aadressile või telefoni numbrile erinevaid kommertsteateid. Kliendil on õigus loobuda kommertsteadetest, teavitades vastavasisulisest soovist Ostulaine.ee klienditeenindust.

3.7 Ostulaine.ee-l on õigus katkestada pakutava teenuse ost / müük, misiganes ajahetkel, sellest eraldi osapooli teavitamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse muu katkemise põhjuse järel avatakse teenus uuesti ja pakkumuste esitamise võimalus jätkub.

KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Klient kohustub esitama Ostulaine.ee veebiportaali kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid.

4.2 Klient kohustub Ostulaine.ee veebiportaali kasutama ainult käesolevate tingimuste raames nimetatud eesmärkidel ja tegema kõik endast oleneva, et mitte soodustada konto ligipääsu andmete levikut ja pettuste toime panemist.

4.3 Klient kohustub teavitama Ostulaine.ee klienditeenindust koheselt, kui tema konto ligipääsuandmed on sattunud kolmandate osapoolte valdusesse.

4.4 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:

4.4.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebiportaalis võimaldatud tehinguid;

4.4.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

4.4.3. on teadlik, et sõlmib Ostulaine.ee veebiportaalis ostu sooritades müügilepingu Teenuspakkujaga;

4.4.4 on teadlik ja nõustub sellega, et Ostulaine.ee veebiportaalil on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

5.1 Ostulaine.ee veebiportaalil on õigus muuta käesolevaid tingimusi igal ajahetkel ja sellest etteteavitamata.

5.2 Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest Ostulaine.ee veebiportaalis.

ISIKUANDMED JA NENDE TÖÖTLEMINE

6.1 Ostulaine.ee veebiportaal ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

6.2 Ostulaine.ee veebiportaalil on õigus avaldada Kliendi isikuandmeid Teenuspakkujale, kellel on omakorda õigus kasutada Kliendi isikuandmeid oma teenuse kvaliteedi tõstmiseks, turundamiseks ja arendamiseks.

6.3 Ostulaine.ee veebiportaal salvestab isikuandmeid üksnes digitaalsel kujul, mille privaatsuse tagamiseks ja kaitseks annab Ostulaine.ee veebiportaal endast parima.

6.4 Andmeid, mida Ostulaine.ee veebiportaal on saanud füüsilisest isikust Kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on Ostulaine.ee veebiportaalil õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

6.5 Klient annab nõusoleku isikuandmete kasutamiseks käesolevate kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda Ostulaine.ee veebiportaalilt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest Ostulaine.ee klienditeenindust.

LÕPPSÄTTED

7.1 Ostulaine.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Ostulaine.ee veebiportaal lahendada läbirääkimiste teel, selle võimatuse korral pöördutakse Harju Maakohtusse.

7.2 Kliendil on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt enda kohustused Ostulaine.ee veebiportaali ees.

Ole kursis uute pakkumistega!
Liitu

Uued pakkumised:

Saada sõbrale