Оратно наверх

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebiportaali Ostulaine.ee (RETIKS OÜ) ja portaali kasutaja (edaspidi Klient) vahelisteks õigussuhete reguleerimiseks. Registreerudes Ostulaine.ee veebiportaali kasutajaks või teostades ostu käesolevas veebiportaalis annab kasutaja nõusoleku, et on tutvunud kasutustingimustega ja aktsepteerib neid.

MÕISTED

1.1 Kasutaja ehk Klient - Ostulaine.ee veebiportaalis registreeritud või registreerimata isik, kes on teostanud või teostamas ostu käesolevas veebiportaalis (internetiaadressil http://www.ostulaine.ee).

1.2 Ostulaine.ee - veebiportaal, mis turundab ja vahendab erinevate teenuspakkujate teenuseid või tooteid.

1.3 Teenuspakkuja - juriidiline isik, kelle teenuseid turundatakse ja müüakse Ostulaine.ee veebiportaalis.

1.4 Kupong või Voucher - Ostulaine.ee veebiportaalist ostetud teenuse kasutamist tõendav ja lubav dokument, mis lunastatakse teenuspakkuja juures toote või teenuse vastu.

TEENUS

2.1 Tingimustes nimetatud teenuse all mõeldakse kliendile võimaluse andmist teenuste ostmiseks Ostulaine.ee veebiportaali vahendusel. Ostulaine.ee vahendab veebiportaalis teenuste ostu-müüki.

2.3 Käesolevad tingimused on koostatud heas usus ja on kooskõlas heade tavadega ning Eesti Vabariigi kehtivate õigusnormidega.

2.4 Kliendile, kes teostab ostu Ostulaine.ee veebiportaalis, väljastatakse e-posti vahendusel Kupong, mis sisaldab Teenuspakkuja nime, Kupongi väärtust, Kupongi maksumust, Kupongi kehtivust ja teisi teenuse lunastamist puudutavaid tingimusi.

2.5 Kupongi all mõistame dokumenti, mis sisaldab teenuse lunastamiseks unikaalset PIN koodi. Kupongi on võimalik rakendada ühekordselt.

2.6. Ostulaine.ee veebiportaalis teenust tarbides on Klient teadlik, milline on pakkumuse sisu, maksumus, kehtivusaeg jm pakkumist puudutav informatsioon ning vastutab täiel määral sooritatud ostu eest.

2.7 Ostulaine.ee pakub teenuse eest tasumiseks internetipõhiseid maksevõimalusi

2.7.1 Swedbank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.2 SEB Pank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.3 AS LHV Pank pangalingi makse võimalus.

OSTULAINE.EE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Kõikide teadete edastamine ja vahendamine Kliendi ja Ostulaine.ee vahel toimub elektrooniliselt e-posti vahendusel.

3.2 Klient sooritades ostu Ostulaine.ee veebiportaali vahendusel sõlmib müügilepingu Teenuspakkujaga.

3.3 Ostulaine.ee ei vastuta käesolevas veebiportaalist soetatud Kupongi alusel lunastamisele kuuluva teenuse või toote kvaliteedi, kättesaadavuse ja realiseeritavuse eest.

3.4 Ostulaine.ee ei vastuta kolmandate osapoolte poolt tekkinud võimalike tehniliste vigade pärast, mis puudutavad pangalingi maksete ebaõnnestumisi, häireid serveriteenustes, Kliendi internetiühenduse kõikumised ja teised tehnilised vead.

3.5 Ostulaine.ee-l on õigus, Kliendile ette teatades, piirata Kliendi veebiportaali kasutamisõigust s.h muuta veebiportaalis avaldatud informatsiooni või sulgeda Kliendi kasutajakonto, kui Klient:

3.5.1 rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

3.5.2 on esitanud Ostulaine.ee veebiportaalis valesid, eskitavaid või ebatäpseid andmeid;

3.5.3 levitab teadlikult valeinformatsiooni ja solvab Ostulaine.ee veebiportaali, Teenuspakkujaid või teisi inimesi.

Enne kasutamisõiguse piiramist Retiks OÜ teatab sellest Kliendile ette ja selgitab piiramise põhjust.

3.6 Ostulaine.ee-l on õigus saata Kliendi e-posti aadressile või telefoni numbrile erinevaid kommertsteateid. Kliendil on õigus loobuda kommertsteadetest, teavitades vastavasisulisest soovist Ostulaine.ee klienditeenindust.

3.7 Ostulaine.ee-l on õigus katkestada pakutava teenuse ost / müük, misiganes ajahetkel, sellest eraldi osapooli teavitamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse muu katkemise põhjuse järel avatakse teenus uuesti ja pakkumuste esitamise võimalus jätkub.

KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Klient kohustub esitama Ostulaine.ee veebiportaali kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid.

4.2 Klient kohustub Ostulaine.ee veebiportaali kasutama ainult käesolevate tingimuste raames nimetatud eesmärkidel ja tegema kõik endast oleneva, et mitte soodustada konto ligipääsu andmete levikut ja pettuste toime panemist.

4.3 Klient kohustub teavitama Ostulaine.ee klienditeenindust koheselt, kui tema konto ligipääsuandmed on sattunud kolmandate osapoolte valdusesse.

4.4 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:

4.4.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebiportaalis võimaldatud tehinguid;

4.4.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

4.4.3. on teadlik, et sõlmib Ostulaine.ee veebiportaalis ostu sooritades müügilepingu Teenuspakkujaga;

4.4.4 on teadlik ja nõustub sellega, et Ostulaine.ee veebiportaalil on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

5.1 Ostulaine.ee veebiportaalil on õigus muuta veebilehel avalikustatud tüüptingimusi igal ajahetkel ja sellest etteteavitamata. Muudatused ei kehti nende Klientide suhtes, kes sõlmisid lepingu enne veebilehel muudatuste ilmumist.

5.2 Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest Ostulaine.ee veebiportaalis.

ISIKUANDMED JA NENDE TÖÖTLEMINE

6.1 Ostulaine.ee veebiportaal ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

6.2 Ostulaine.ee veebiportaalil on õigus avaldada Kliendi isikuandmeid Teenuspakkujale, kellel on omakorda õigus kasutada Kliendi isikuandmeid oma teenuse kvaliteedi tõstmiseks, turundamiseks ja arendamiseks.

6.3 Ostulaine.ee veebiportaal salvestab isikuandmeid üksnes digitaalsel kujul, mille privaatsuse tagamiseks ja kaitseks annab Ostulaine.ee veebiportaal endast parima.

6.4 Andmeid, mida Ostulaine.ee veebiportaal on saanud füüsilisest isikust Kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on Ostulaine.ee veebiportaalil õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

6.5 Klient annab nõusoleku isikuandmete kasutamiseks käesolevate kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda Ostulaine.ee veebiportaalilt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest Ostulaine.ee klienditeenindust.

LÕPPSÄTTED

7.1 Ostulaine.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Ostulaine.ee veebiportaal lahendada läbirääkimiste teel, selle võimatuse korral pöördutakse Harju Maakohtusse.

7.2 Kliendil on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt enda kohustused Ostulaine.ee veebiportaali ees.

7.3 "Teenuse osutaja poolt kohustuse rikkumise puhul Kliendil on õigus kasutada järgmisi Eesti võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid: 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) taganeda lepingust või öelda leping üles; 5) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda seaduses sätestatud viivist.

Teenuse osutaja poolt kohustuse rikkumise puhul Kliendil on õigus pöörduda avaldusega Tarbijavaidluste komisjoni poole. Klient võib pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole siis, kui Teenuse osutaja on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega. Tarbijavaidluste komisjonile avalduse esitamise nõuded on leitavad järgmiselt veebileheküljelt: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidlustekomisjon/esita-avaldus-komisjonile."

Salvestada (Ostulaine.ee_kasutustingimused.pdf)

Подпишись на рассылку!
OK

Новые предложения:

Send to friend